Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie (zniszczenie) wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej (historie chorób) pacjentów leczonych w Szpitalu w 1998 r. Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej, tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację, po uprzednim złożeniu wniosku, do dnia 20.01.2020 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, w Dziale Dokumentacji
Medycznej przy ul. Skarbowej 1. W przypadku śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Po ww. terminie dokumentacja medyczna zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) zgodnie z
obowiązującą procedurą. Podstawa prawna: Art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318) oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

Skip to content