Ochrona Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 15, 16, 17, 18 i 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie z siedzibą przy ul. Skarbowej 4, 31-121 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala
  2. W Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: iodo(at)dietl.krakow.pl, tel. Kont 12/6876377
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach: a/ realizacji świadczeń medycznych
  4. Dane osobowe będą przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom przetwarzającym na potrzeby kontynuacji leczenia, oraz podmiotom współpracującym, z którymi Szpital zawarł stosowną umowę powierzenia danych osobowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;
  6. Każda osoba, której danymi dysponuje Administrator ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania; ograniczenia, przeniesienia, oraz usunięcia zgodnie z pkt 5
  7. Każda osoba, której danymi dysponuje Administrator ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczeń medycznych;
  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych

email: iodo(at)dietl.krakow.pl

tel. 12/6876377

Skip to content