Certyfikaty i Akredytacje

W dniu 29.12.2013 r. Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie pozytywnie przeszedł wizytę akredytacyjną i uzyskał CERTYFIKAT AKREDYTACJI nadawany przez Ministra Zdrowia. Szpital uzyskał aż 90% punktów co daje nam 14 miejsce w Polsce. Na 1409 szpitali zarejestrowanych w Polsce certyfikat akredytacji uzyskało tylko 155 szpitali, w Małopolsce na 90 szpitali certyfikat ma 14 szpitali, a w samym Krakowie tylko 7. (dane wg stanu na dzień 18.08.2014 r.)


Uzyskanie przez Szpital certyfikatu akredytacji oznacza dla pacjentów zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów.

 

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą poprawy poziomu świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów. To system mechanizmów zmniejszających zagrożenia związane z pobytem pacjenta w szpitalu. Realizacja standardów akredytacyjnych przez Szpital okresowo sprawdzana jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – niezależną, zewnętrzną instytucję powołaną do tego celu przez Ministra Zdrowia. Oceny dokonuje się wg mierzalnych kryteriów oceny jednakowych dla każdego ze szpitali. Dlatego możliwe jest porównanie poziomu ich spełniania w odniesieniu do innych placówek. Nasz szpital uzyskał bardzo dobrą pozycję wśród szpitali akredytowanych.

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie wdrożył system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001-2008. Uzyskał już dwukrotnie Certyfikat Jakości w zakresie Świadczenia stacjonarnych usług medycznych oraz usług ambulatoryjnych w ramach diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.
Pierwsza Certyfikacja odbyła się 04.01.2010 r., kolejna w lutym 2013 r. Obecny Certyfikat jest ważny do 01.03.2016 r. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).
Wszystkie te wymagania są szczegółowo opisane w przedmiotowej normie i uwzględniają osiem zasad jakości:
  1. wzmocnione zorientowanie na klienta powodujące wzrost jego zadowolenia
  2. kierownictwo organizacji wypracowuje kierunki jego rozwoju
  3. zaangażowanie pracowników i wzrost ich motywacji
  4. podejście procesowe – skuteczność i efektywność organizacji zależą w głównej mierze od jakości realizowanych w niej procesów
  5. systemowe podejście do zarządzania
  6. ciągłe doskonalenie
  7. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
  8. tworzenie wzajemnie korzystnych stosunków z dostawcami materiałów i usług stanowi dla organizacji gwarancję wysokiej jakości

Certyfikat ISO

Certyfikat Akredytacyjny

Skip to content