Modernizacja budynku Szpitala przy al. Focha

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1: REACT-EU dla zdrowia

Kwota projektu ogółem: 19 771 073,41 zł

Kwota kosztów kwalifikowalnych: 10 550 749,19 zł

Kwota dofinansowania z UE: 5 000 000 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Województwa Małopolskiego: 14 578 229,00 zł

Cele projektu:

• zwiększenie dostępności mieszkańców do usług zdrowotnych w kontekście zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i demograficznej.
• zwiększenie możliwości organizacyjnych i pobytowych pacjentów wymagających kuracji tlenowych w związku z przechodzeniem choroby COVID-19
• zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu ruchu, szczególnie w kontekście wzrastającej liczby osób starszych oraz rosnącej wraz z wiekiem społeczeństwa liczby głównych grup pacjentów, co pozwoli na zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo na terenie Małopolski,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywizacji zawodowej chorych oraz osób sprawujących opiekę nad chorymi,
• zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorym umożliwiającej szybszy powrót chorego do aktywności zawodowej i społecznej,

Zakres prac:

• przebudowa i modernizacja oddziałów: Ortopedii, Rehabilitacji oraz pomieszczeń towarzyszących na poziomie -2, -1, 0 w budynku szpitala przy al. Focha 33 w Krakowie
• opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, nadzór autorski, nadzór inwestorski
• prace budowlano – instalacyjne
• zakup wyrobów medycznych (aparatura i narzędzia) oraz wyposażenia (urządzenia techniczne medyczne i niemedyczne, meble, wyposażenie sal pacjentów i personelu)

Realizacja projektu powoli m.in. na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 poprzez:

• powstanie instalacji gazów medycznych na oddziałach Ortopedii i Rehabilitacji znacząco zwiększy możliwości organizacyjne i pobytowe pacjentów wymagających kuracji tlenowych w związku z przechodzeniem choroby COVID-19
• modernizację bazy leczniczej oraz sanitarnej, co poprawi bezpieczeństwo epidemiologiczne i warunki pobytu Pacjentów oraz warunki pracy Personelu Szpitala
• modernizację i doposażenie oddziałów, co wpłynie na zapewnienie kompleksowej, skoordynowanej opieki nad chorym umożliwiającej szybszy powrót chorego i osób sprawujących nad nim opiekę do aktywności zawodowej, co pozwoli na złagodzenie skutków gospodarczych związanych z pandemią COVID -19

Planowane zakończenie IV kwartał 2023.

Skip to content