cukrzyca

Poradnia Diabetologiczna

al. Focha 33,  30-119 Kraków

tel. 12 68 76 460, 12 68 76 461
fax 12 68 76 464

Dojazd komunikacją miejską - ul. Focha 33

1. INFORMACJA O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI

 • Poradnia zapewnia diagnostykę i specjalistyczne leczenie cukrzycy oraz chorób współistniejących.

2. LECZONE SCHORZENIA

 • wszystkie typy cukrzycy
 • diagnostyka otyłości

3. CECHY SPECYFICZNE DLA KOMÓRKI

 • Porady dietetyczne.

lek. med. Malwina Horoszko-Antonowicz
lek. med. Anna Łabędzka
lek. med. Róża Karłowska

Rejestracja:

Rejestracja do poradni odbywa się osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku:
w rejestracji: w godz. 7:30 – 17:00
telefonicznie, faxem: w godz. 10:00 – 14:00
tel. 12 68 76 460 lub 461
fax. 12 68 76 331
Rejestracja internetowa

Zasady przyjęcia:

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest ustalane w systemie eWUŚ. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji wymagane jest złożenie oświadczenia lub okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne.
Lekarze specjaliści przyjmują na podstawie skierowań i po wcześniejszej rejestracji. Obowiązuje skierowanie: wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane od pacjentów dokumenty:

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wymagane badania:

Morfologia i rozmaz, próby wątrobowe, badanie ogólne moczu, kał na pasożyty 3x.
Wyniki dotychczas wykonanych badań diagnostycznych.
Karty informacyjne z dotychczasowych hospitalizacji.
Aktualnie przyjmowane leki.

I Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 210

fax 12 68 76 212

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział 36 łóżkowy w tym 10 łóżek w Pododdziale Alergologii, całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich. Średnio rocznie hospitalizowanych jest ok 2000 pacjentów.
Wysoko i wszechstronnie wykwalifikowana kadra Oddziału obejmuje specjalistów wielu dziedzin internistycznych w tym specjalistów alergologii, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, hematologii, kardiologii oraz farmakologii klinicznej zapewnia wieloprofilowy i wysoki poziom diagnostyki internistycznej i leczenia.

 

 • Działalność naukowo-dydaktyczna we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na bazie I Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii działa Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ, a w 2013 roku przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz Urzędu Marszałkowskiego został utworzony Małopolski Ośrodek Medycyny Translacyjnej (www.momt.uj.edu.pl), który jest unikalną jednostką w skali kraju. Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ jest jednostką kliniczną prowadzącą kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego CMUJ na kierunku lekarsko – dentystycznym (ponad 200 studentów rocznie) oraz prowadzi działalność naukowo – badawczo – rozwojową. Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi prowadzi także działalność dydaktyczną dla Szkoły Medycznej w Języku Angielskim Wydziału Lekarskiego UJ CM. W ramach Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi CM UJ działa unikalne w skali kraju Laboratorium Medycyny Translacyjnej, ściśle współpracujące z MOMT gdzie są prowadzone badania w zakresie medycyny molekularnej oraz funkcji i farmakologii śródbłonka naczyniowego. Za osiągnięcia w tej dziedzinie kierownik Katedry i ordynator Oddziału, prof. dr T. Guzik, otrzymał w 2010 roku Nagrodę Główną Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwaną „polskim noblem”, a w 2013 roku Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Na bazie I Oddziału Chorób Wewnętrznych realizowany jest szereg Międzynarodowych programów naukowych w tym projekt wzmacniania potencjału naukowo badawczego słabszych regionów Unii Europejskiej REG-POT (OMICRON), prowadzony pod kierunkiem i we współpracy z Prof. M Małeckim, Prorektorem ds. Nauki w CM UJ.
 • Współpraca z Towarzystwem Internistów Polskich: Prof. T Guzik jest obecnie Prezesem Towarzystwa Internistów Polskich prowadząc bardzo intensywną politykę mającą na celu optymalne wykorzystanie dobrze wykształconej kadry internistycznej w Polsce. Dr med. B Jasiewicz-Honkisz jest członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego TiP.
 • Współpraca z Organami Państwowymi: Pracownicy Oddziału aktywnie uczestniczą w pracach nad reformą systemu ochrony zdrowia i nauki. W chwili obecnej przebywający na urlopie asystent Oddziału dr med. Władysław Kosiniak-Kamysz pełni od roku 2011 funkcję Ministra Racy RP. Prof. Guzik jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki.
 • Współpraca Międzynarodowa: Lekarze kształcący się w Oddziale i Klinice wykładają podczas wielu międzynarodowych spotkań naukowych. Oddział prowadzi aktywną współpracę z Department of Cardiovascular Medicine, Uniwersytetu w Oksfordzie, Uniwersytetem w Glasgow oraz Uniwersytetem Vanderbilt w Nashville TN. Obejmuje to regularne wizyty i konsultacje prowadzone przez uznanych ekspertów światowych odbywające się w Krakowie.
 • Organizacja konferencji i kongresów: Oddział co 2 lata organizuje Międzynarodowe Sympozja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą odbywające się w Collegium Nowodworskiego. Najbliższe spotkanie odbędzie się w XII 2014.
 • Zapewnienie konsultacji specjalistycznej: Oprócz specjalizacji drugiego stopnia z chorób wewnętrznych zatrudnieni w Oddziale lekarze posiadają szereg nadspecjalizacji, w tym z alergologii,  diabetologii, endokrynologii,  hematologii oraz kardiologii, a kolejni lekarze są w trakcie specjalizacji z alergologii oraz gastroenterologii. Zapewnia to unikalny wielospecjalistyczny profil opieki nad pacjentami oraz możliwość konsultacji specjalistycznych.
 • Oddział posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.
 • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami:Katedra organizuje na terenie całej Polski konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia, a także systematyczne szkolenia dla inspektorów i orzeczników KRUS.
 • pracownie diagnostyczne: Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego oraz Poradnia Alergologiczna i Pracownia Alergologicznych Testów Skórnych, Pracownia Cytometrii przepływowej, Pracownia badań czynnościowych wydolności śródbłonka Dzięki współpracy z Katedrą stopień naukowy doktora uzyskało 20 doktorantów i pracowników CMUJ oraz 10 lekarzy związanych z Katedrą.

Co leczymy


Oddział prowadzi  nowoczesną  diagnostykę i leczenie internistyczne. Obejmuje to szeroko promowane leczenie chorób wewnętrznych. Szczególnie ważnym aspektem jest wielostronne i całościowe spojrzenie na całokształt obciążeń zdrowotnych pacjenta.
W związku z rozwojem technik diagnostyki i leczenia schorzeń układu oddechowego oraz alergicznych, szczególnym zainteresowaniem Oddziału jest leczenie schorzeń alergologicznych w tym astmy oskrzelowej, pokrzywki, atopowego zapalenia skóry, alergicznego nieżytu nosa. Prowadzimy również specjalistyczną diagnostykę czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych oraz cukrzycy typu 2, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji ryzyka oraz działań profilaktycznych w tych grupach pacjentów.  Oddział realizuje program lekowy finansowany przez NFZ pn. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem.

Personel


Ordynator:  dr n.med Grzegorz Wilk

 

Zastępca Ordynatora: dr n. med.  Tomasz Śliwa

Zastępca Ordynatora: dr n. med. Grzegorz Osmenda

po. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Marta Szpila

 

dr n. med. Adam Ignacak

dr n. med. Barbara Jasiewicz-Honkisz

dr n. med. Grzegorz Wilk

dr n. med. Agata Schramm Luc

lek. med. Bartosz Baranowski

lek. med. Kamil Samołyk

lek. med. Michał Nowak

lek. med. Karol Urbański

lek. med. Julia Surdyka

 

Lekarze rezydenci:

lek. med. Sylwia Drożdż

lek. med. Paweł Musiał

lek. med. Edyta Kazimierowicz

lek. med. Klaudia Krauss-Kogut

lek. med. Monika Soroka

lek. med. Aleksandra Widera

lek. med. Justyna Buchała

lek. med. Agnieszka Pogorzelska

Dla pacjentów


Pacjent zgłasza się osobiście ze skierowaniem na hospitalizację do oddziałów będących w strukturze szpitala celem dokonania przyjęcia do szpitala na wskazany na skierowaniu oddział lub jest przywożony transportem medycznym – Karetką Pogotowia Ratunkowego – w stanie nagłego pogorszenia się stanu jego zdrowia lub zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

 • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
 • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izbie Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, pidżamę, artykuły higieny osobistej.

II Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 220
fax 12 68 76 222

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


Oddział 57 łóżkowy całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu hospitalizacji pacjentów pełnoletnich. Średnio rocznie hospitalizowanych jest ok 2300 pacjentów.
Wysoko wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska zapewnia wieloprofilowy i wysoki poziom diagnostyki internistycznej i leczenia.
Lekarska kadra Oddziału obejmuje specjalistów wielu dziedzin internistycznych w tym specjalistów gastroenterologii, hipertensjologii, pulmonologii.
Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek, dietetyczek i specjalistów rehabilitacji.
Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych zapewnianych m.in. przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (m.in. tomografia, rezonans magnetyczny), Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownię EEG, Pracownię Prób Czynnościowych Narządu Krążenia i Hemodynamiki oraz Pracownię Spirometrii.
W Oddziale prowadzona jest działalność dydaktyczna dla lekarzy (praktyki studenckie, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych) oraz studentów i słuchaczy kierunków medycznych szkół krakowskich – pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii i masażu.

Co leczymy


 • choroby przewodu pokarmowego
 • choroba nadciśnieniowa
 • schorzenia układu oddechowego
 • endokrynologia
 • pozostałe jednostki chorób wewnętrznych

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem: dr n. med. Magdalena Titz-Bober
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Janina Kabat
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem: lek. Ignacy Nowogrodzki
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Izabela Dowsilas

dr n. med. Anna Sitarska-Kuźniar
lek. Zofia Puczka
lek. Marek Banach
lek. Barbara Polakiewicz
lek. Kamil Ślusarczyk
lek. Kevin Luc

Lekarze rezydenci:

lek. Magdalena Piergies-Wójcik

lek. Katarzyna Toton

lek. Anna Wójcik

lek. Anna Zaród

lek. Iryna Guba

lek. Valeriia Filaretova

lek. Natalia Piekarczyk

lek. Marta Korczyńska

Dla pacjentów


Przyjęcie poprzez Centralną Izbę Przyjęć na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, a w stanach nagłych bez skierowania w trybie natychmiastowym.

III Oddział Chorób Wewnętrznych

budynek_skarbowa

Dane kontaktowe


ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków

tel. 12 68 76 230
fax 12 68 76 232

Dojazd komunikacją miejską - ul. Skarbowa 1

O Oddziale


59-łóżkowy oddział z 12-łóżkowym Pododdziałem Geriatrii. Oddział całodobowy, udzielający świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia pacjentów pełnoletnich. Rocznie przyjmuje ok. 2100 pacjentów. Zatrudnionych jest 12 lekarzy (11 ze specjalnością chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji). Asystenci posiadają dodatkowo inne specjalizacje – diabetologii, geriatrii, endokrynologii, balneologii i medycyny fizykalnej. Asystenci oddziału przyjmują pacjentów również w Przychodni Przyszpitalnej przy al. Focha 33 w poradniach: diabetologicznej, endokrynologicznej i geriatrycznej. Skuteczność procesu leczenia wspomaga doświadczony zespół pielęgniarek, dietetyczek i specjalistów rehabilitacji.
W Oddziale prowadzona jest działalność dydaktyczna dla lekarzy (praktyki studenckie, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych) oraz studentów i słuchaczy kierunków medycznych szkół krakowskich – pielęgniarstwa, dietetyki, fizjoterapii i masażu.
Pacjenci hospitalizowani mają zapewniony dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych zapewnianych m.in. przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej (m.in. tomografia, rezonans magnetyczny), Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego, Pracownię EEG, Pracownię Prób Czynnościowych Narządu Krążenia i Hemodynamiki oraz Pracownię Spirometrii. Pielęgniarki Oddziału realizują program szkolenia dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin w zakresie insulinoterapii, obsługi glukometrów i wstrzykiwaczy (penów) oraz diety.

Co leczymy


W oddziale diagnozowani i leczeni są pacjenci ze schorzeniami ogólnointernistycznymi (choroby układu pokarmowego, dróg oddechowych,  układu krążenia, nadciśnienie tętnicze), cukrzycą, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (choroby endokrynologiczne), pacjenci geriatryczni.

Personel


Lekarz Kierujący Oddziałem lek. med. Joanna Włodarczyk

Zastępca: lek. med. Joanna Wyka

Zastępca: lek. med. Damian Urban

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: mgr pielęgniarstwa, spec. piel. zachowawczego  Izabela Sowińska

lek. med. Marta Bartuzi

lek. med. Łukasz Cherian

lek. med. Michał Kuboń

lek. med. Karolina Paprocka

lek. med. Magdalena Wieczorek

lek. med. Magdalena Zając-Derenda

lek. med. Szczepański Mateusz

Lekarze rezydenci :

lek. med. Elżbieta Bosak- Starzewska

lek. med. Marta Brasse

lek. med. Katarzyna Budziak

lek. med. Monika Buszko

lek. med. Milena Kosidło

lek. med. Sylwia Orkisz

lek. med. Aleksandra Półtorak

lek. med. Małgorzata Tumułka

lek. med. Andrzej Ziółkowski

lek. med. Joanna Tytoń

lek. med. Iwona Lenartowicz

Dla pacjentów


Pacjenci przyjmowani są do leczenia na podstawie skierowania do szpitala. Bez skierowania realizowane są przyjęcia w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia i bezpośredniego zagrożenia życia.

Zasady przyjęć:

 • Przyjęcie do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania lekarza na hospitalizację odbywa się w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Skarbowej 1.
  Do skierowania lekarz kierujący dołącza wyniki badań, które uzasadniają wstępne rozpoznanie. Oryginał skierowania zostaje w dokumentacji szpitala.
 • Pacjent zgłasza się do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem do leczenia szpitalnego wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 • Lekarz Centralnej Izby Przyjęć dokonuje oceny stanu pacjenta, analizuje dostarczone wyniki badań i ew. posiadaną dokumentację medyczną przez pacjenta i inne istotne dokumenty, na podstawie czego podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
 • Pacjent powinien posiadać własną bieliznę, piżamę, artykuły higieny osobistej.
Skip to content