Aktualne oferty pracy

Informatyk

Oferujemy umowę o pracę na pełny etat – Miejsce pracy – Dział Informatyki Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (mgr) informatyczne lub pokrewne;
 • Znajomość co najmniej jednego systemu klasy HIS;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu OPZ i SIWZ;
 • Znajomość standardu HL7 CDA;
 • Znajomość przepisów dot. dokumentacji medycznej;
 • Ogólna wiedza informatyczna (systemy operacyjne, sieci, urządzenia peryferyjne);
 • Biegła znajomość MS OFFICE.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość protokołów ITI;
 • Znajomość j. angielskiego;
 • Znajomość PHP, CSS3, HTML5, JS;
 • Znajomość VMware;
 • Doświadczenie we wdrażaniu projektów w jednostkach służby zdrowia.

Zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej (sprzęt i oprogramowanie) w uzgodnieniu i porozumieniu z komórkami merytorycznymi;
 • Nadzór nad realizacją zamówień;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań i programów;
 • Wsparcie użytkowników;
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi (np. UMWM, CSIOZ) podczas realizacji   projektów.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie;
 • Możliwość nauki i doskonalenia umiejętności;
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym, ambitnym zespole;
 • Świadczenia socjalne;

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Specjalista ds. aparatury medycznej

Oferujemy umowę o pracę na pełny etat – Miejsce pracy – Dział Techniczny Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o kierunkach technicznych-elektronik, elektryk, mechanik precyzyjny, informatyk itp.;
 • Obsługa pakietu orfice (word, excel)
 • Umiejętność samodzielnej pracy:
 • Mile widziane prawo jazdy kat. „B”.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Zatrudnienie w stabilnej firmie;
 • Możliwość nauki i doskonalenia umiejętności;
 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym, ambitnym zespole;
 • Świadczenia socjalne.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


Specjalista ds. zamówień publicznych

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami.
 • Uczestnictwo i koordynacja pracy komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 • Opracowywanie projektów specyfikacji, ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ich publikowanie – zgodnie z wymogami regulacji prawnych a w szczególności ustawy prawa zamówień publicznych i wewnętrznych regulacji obowiązujących w Szpitalu.
 • Koordynacja postępowań wyjaśniających, przygotowywanie i przekazywanie kopii dokumentów oraz udzielanie pisemnych wyjaśnień podmiotom kontrolującym, w tym instytucjom nadzorującym prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.
 • Koordynowanie czynności związanych z zawieraniem umów.
 • Archiwizowanie i udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi Szpitala we wszystkich fazach udzielania zamówień.
 • Analiza i interpretacja obowiązujących przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych.

 

Wymagania:

 • Co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych.
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków.
 • Wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność, rzetelność, dokładność.
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków służbowych.
 • Pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w powierzone działania,
 • Skuteczność w komunikacji, w tym umiejętność argumentowania.
 • Zdolność do szybkiego uczenia się.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Nieposzlakowana opinia oraz niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

 Dodatkowe wymagania:

 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w służbie zdrowia.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny.
 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego o poniższej treści:

 Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
 • Karta Multi Sport.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 6876335 ,12 6876336 do godz.15).

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: kadry@dietl.krakow.pl.

CV powinno zawierać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– adres kontaktowy, nr telefonu, e-mail,
– wykształcenie,
– dotychczasowy przebieg zatrudnienia

Prosimy o zawarcie w CV i liście motywacyjnym zgody o następującej treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds. płac
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie punktu 2. w oświadczeniu.

Informujemy, że w przypadku braku Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w złożonej ofercie, nie będzie ona rozpatrywana w procesie rekrutacyjnym i zostanie niezwłocznie usunięta.

Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków, Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na iodo@dietl.krakow.pl Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie ul. Skarbowa 4/1 tel. 12/ 687-63-77

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych Szpital Specjalistyczny im. J.Dietla w Krakowie. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.