Praktyki i staże

TELEFON – tel.: 12 68 76 345

„Praktyki Zawodowe”

Dokumenty niezbędne do odbycia Praktyk Zawodowych

1/ Podanie do Dyrekcji Szpitala o wyrażenie zgody na odbywanie praktyki zawodowej.

2/ Umowa lub Porozumienie między Szkołą , Uczelnią, a Szpitalem ( koniecznie druk Szpitala).

3/ Skierowanie z Uczelni, Szkoły na odbywanie praktyki zawodowej.

4/ Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do odbywania praktyki zawodowej w Szpitalu.

5/ Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, lub książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

6/ Ubezpieczenie grupowe lub indywidualne od OC, NW, oraz zakażeń szpitalnych.

7/ Oświadczenie osoby odbywającej praktykę zawodową o zapoznaniu się z materiałem szkoleniowym z zakresu Ochrony Danych Osobowych, BHP, i zakażeń szpitalnych


Dokumenty

  1. Szkolenie wstępne dla studentów/praktykantów odbywających zajęcia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. SZKOLENIE Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWA ORAZ ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
  3. Procedura profilaktyki zakażeń szpitalnych
  4. Procedury dotyczące higieny rąk
  5. Oświadczenie studenta
  6. Zarządzenie nr 42/2020 w sprawie prowadzenia zajęć klinicznych oraz praktyk wakacyjnych dla studentów kierunków medycznych w związku z wystąpieniem stanu epidemii

UWAGA!!

Student, praktykant zobowiązany jest do wypełnienia w/w oświadczenia ,wydrukowania i podpisania, a na pierwszych zajęciach przekazania do rąk koordynatora zajęć  – załącznik 5. oświadczenie -studenta.

Skip to content