Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szpitaldietla.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Telefon:  +48 126876330

Fax: +48 126876331

E-mail: sekretariat@dietl.krakow.pl

Adres korespondencyjny: ul. Skarbowa 4, 31-121 Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-27

Strona internetowa Szpitala jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– dokumenty zawierające informację publiczną umieszczane są na stronie internetowej Szpitala jako skan oryginału dokumentu zapisany w formacie PDF;

– jeżeli informacja umieszczana na stronie internetowej Szpitala nie jest dokumentem, na stronie internetowej Szpitala umieszczana jest tylko treść informacji.

Ułatwienia na stronie internetowej Szpitala

Strona internetowa Szpitala posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie (powiększenia i pomniejszania)
  • możliwość zmiany na wysoki kontrast
  • możliwość zmiany na odcienie szarości
  • możliwość zmiany na negatyw

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-27

Deklaracją sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Przywara-Krawczyk

e-mail: kontrola@dietl.krakow.pl

Telefon: +48 126876378 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie:                Kraków

Miejsce prowadzenia działalności:

Kraków, ul. Skarbowa 1, 31- 121 Kraków  (Administracja Szpitala)

Kraków, ul. Skarbowa 1, 31-121 Kraków – spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kraków, al. Focha 33 – spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kraków, ul. Batorego 3 – poradnie szpitalne.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze ba jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
  2. instalacja urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,
  4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie komunikacji ze Szpitalem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

 

Skip to content