Zakup sprzętu fizjoterapeutycznego dzięki wsparciu z PZU Życie SA

Zakończono realizację zakupu sprzętu medycznego przeznaczonego dla Pacjentów Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z PZU
Życie SA zakupiono wysokiej jakości aparat do elektroterapii.

Urządzenie znacząco wpłynie zwiększenie spektrum możliwych zabiegów
fizjoterapeutycznych oraz przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych.

Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie SA
w ramach działań mających na celu ochronę zdrowia oraz szeroko pojętą profilaktykę
zdrowotną polegające na dofinansowaniu przedsięwzięć służących usprawnieniu działania
jednostek świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia.

Szpital uzyskał wsparcie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie nr
303/2020/PZUZ/20/Kraków z dnia 14.05.2020 roku.

Skip to content